Random musings, experiences, poems and dreams of mom blogger.

If ever you fall in LOVE and that love is reciprocated, nurture it, don’t take it for granted, because once you hurt that patient heart and lost its PASSION, you can never revive it.

Nasa Iyo Ang Tagumpay

October 15, 2019 General , ,

Nasa Iyo Ang Tagumpay

Lahat ay may pangarap,
may hinahangad na marating,
mga bagay na iyong minimithing
mapapasaiyo kaya lahat ay gagawin.

Subalit may mga hinahangad
na di agad natutupad, hindi ibig sabihin
ikaw’y titigil sa kapapangarap,
kailangan lang ang sikap ay doblehin.

Ngayon, kapag talagang mahirap abutin,
hayaan mo na ang panahon.
Ituon ang isip sa ibang makappaaligaya sa iyo
at masusorpresa ka na lang
ang daan ng iyong pangarap ay dumating.

Nasa iyo ang tagumpay
lalo na at udyok ng damdamin,
eto sa iyo ay nakalaan,
sa iyong buhay, eto ay nakaukit.

elflora